Statut

STATUT

Koła Naukowego Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej

z dnia 25 stycznia 2011 r ze zm.

 

I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§1

Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej, view zwane dalej ?Kołem?, viagra buy działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz niniejszego Statutu.

§2

Siedzibą Koła jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu.

§3

Koło jest organizacją naukową studentów Wydziału Prawa i Administracji UAM.

§4

Celem działalności Koła jest :

1) Prowadzenie badań naukowych w zakresie prawa energetycznego i innych prawnych regulacji sektorów gospodarczych, w tym w szczególności prawa telekomunikacyjnego, prawa kolejowego oraz  prawa pocztowego,

2) Promowanie wśród studentów wiedzy z zakresu prawa energetycznego i innych prawnych regulacji sektorów gospodarczych, w tym w szczególności prawa telekomunikacyjnego, prawa kolejowego oraz  prawa pocztowego,

3) Rozwijanie zdolności osobistych Członków Koła i ich umiejętności w sferze pracy naukowej,

4) Przygotowywanie studentów, w ramach organizowanych przez Członków Koła zajęć o charakterze praktycznym, do przyszłej praktyki prawniczej,

5)  Zgłębianie wiedzy w zakresie metodologii nauk prawnych,

6)  Wymiana poglądów w środowisku akademickim,

7) Zachęcanie do aktywności naukowej poprzez udział w konkursach naukowych

§5

Koło realizuje swoje cele przez:

1)    Systematyczne spotkania członków Koła,

2)    Organizowanie spotkań naukowych, debat, prelekcji, konkursów, warsztatów, konferencji szczególnie z udziałem przedstawicieli zawodów prawniczych, świata nauki, polityki i mediów,

3)    Organizowanie szkoleń i wyjazdów,

4)    Współpracę z innymi kołami naukowymi, oraz organizacjami studenckimi, także spoza UAM,

5)    Wspieranie inicjatyw studenckich i młodzieżowych, będących zbieżnymi ze statutowymi celami Koła,

6)    Publikowanie dorobku naukowego członków Koła.

 

II. ZASADY CZŁONKOSTWA W KOLE

§6

Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student Wydziału Prawa i Administracji UAM. Członkiem honorowym Koła może być pracownik naukowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji lub inna osoba zasłużona dla działalności Koła.

§7

1.    Członkowie zwyczajni nabywają członkostwo poprzez akceptację pisemnej deklaracji członkowskiej przez Zarząd Koła. Od postanowienia Zarządu Koła przysługuje w ciągu 14 dni odwołanie do Walnego Zebrania Koła.

2.    Postanowienia zawarte w ust. 1 nie dotyczą założycieli Koła, którzy uzyskują członkostwo zwyczajne z dniem uchwalenia statutu.

§8

Członkostwo honorowe nadawane jest mocą uchwały Walnego Zebrania Koła, za uprzednią zgodą osoby, której tytuł członka honorowego ma zostać nadany.

§9

1.    Utrata członkostwa zwyczajnego następuje:

1)    z powodu utraty statusu studenta Wydziału Prawa i Administracji UAM,

2)    na skutek pisemnej rezygnacji z członkostwa w Kole, przedłożonej Zarządowi Koła,

3)    na skutek uchwały Walnego Zebrania Koła w przypadku nagminnego uchylania się od wykonywania obowiązków wynikających z członkostwa w Kole lub działalności niezgodnej z celami statutowymi koła, na uzasadniony wniosek Zarządu Koła, lub 1/3 członków Koła.

2.    Walne Zebranie Koła podejmuje uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1, większością 2/3 głosów.

3.    Od decyzji Walnego Zebrania Koła w przedmiocie pozbawienia członkostwa w Kole, zainteresowanemu przysługuje w ciągu 14 dni prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Walne Zebranie Koła rozpatruje wniosek na najbliższym posiedzeniu, a jego postanowienie jest ostateczne.

§10

Członek zwyczajny Koła ma prawo do :

1)    udziału w aktywności merytorycznej oraz organizacyjnej Koła w ramach wyznaczonych przez niniejszy Statut,

2)    głosowania nad uchwałami,

3)    wybierania władz Koła oraz bycia wybieranym do władz Koła,

4)    zgłaszania postulatów, wniosków i opinii na spotkaniach członków Koła.

§11

Do obowiązków zwyczajnych członków Koła należy:

1)    aktywne uczestniczenie w pracach i w realizacji celów Koła,

2)    wykonywanie uchwał władz Koła,

3)    godne reprezentowanie Koła.

 

III. WŁADZE KOŁA

§12

Organami Koła są Walne Zebranie Koła, Komisja Rewizyjna oraz Zarząd Koła, zwany dalej ?Zarządem?.

§13

Walne Zebranie Koła jest najwyższym organem Koła, które tworzą wszyscy członkowie zwyczajni Koła. Pełni rolę uchwałodawczą i kontrolną.

§14

  1. Walne Zebranie Koła może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  2. Zwyczajne Zebranie Koła jest zwoływane raz do roku, nie później niż na dwa tygodnie przed i nie wcześniej niż na 4 miesiące przed końcem kadencji Zarządu.
  3. Nadzwyczajne Zebranie Koła może zostać zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub 1/3 członków Koła.
  4. O planowanym terminie Walnego Zebrania Koła Zarząd zawiadamia wszystkich Członków Koła drogą elektroniczną, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§15

  1. Walne Zebranie Koła podejmuje decyzje większością głosów w obecności wszystkich obecnych uprawnionych do głosowania, chyba że pozostałe przepisy niniejszego Statutu stanowią inaczej. Uchwały są wiążące dla wszystkich członków Koła.
  2. Walne Zebranie Koła podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym. Na wniosek uczestnika Walnego Zebrania Koła, głosowanie może zostać utajnione, o czym decyduje Walne Zebranie Koła.

§16

Walne Zebranie Koła wybiera spośród członków Koła Prezesa Koła, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz Członka Zarządu.

§17

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Koła zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Koła.

§18

W skład Zarządu wchodzą:

1)    Prezes Koła,

2)    Wiceprezes,

3)    Skarbnik,

4)    Sekretarz,

5)    Członek Zarządu,

§19

1.  Kadencja Zarządu trwa 1 rok akademicki.

2. W razie naruszenia postanowień Statutu lub prawa, Zarząd może być odwołany przed upływem kadencji uchwałą Walnego Zebrania Koła podjętą kwalifikowaną większością 2/3 głosów na wniosek połowy członków koła. Po podjęciu uchwały, Walne Zebranie Koła niezwłocznie przystępuje do wyboru nowego Zarządu.

3. W przypadku odwołania Zarządu przed upływem kadencji, nowy Zarząd działa do upływu terminu kadencji, o którym mowa w ust. 1.

4. Ustępujący Zarząd pełni swoje obowiązki do czasu rozpoczęcia kadencji nowego Zarządu.

§20

Do obowiązków Zarządu należą w szczególności:

1)      Realizacja uchwał Walnego Zebrania Koła oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu  na koniec kadencji,

2)      Utrzymywanie kontaktów z władzami uczelni i opiekunem naukowym,

3)      Opracowywanie projektów planów działania Koła i przedstawianie ich do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Koła,

4)      Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej działalności Koła,

5)      Podejmowanie decyzji w sprawie wydatkowania funduszy na cele statutowe,

6)      Reprezentowanie Koła na zewnątrz,

7)      Podejmowanie innych czynności związanych ze statutową działalnością Koła,

8)      Zwoływanie i organizacja posiedzeń Walnego Zebrania Koła,

9)      Przyjmowanie nowych członków,

10)   Prowadzenie rejestru członków Koła,

11)   Wykorzystywanie funduszy Koła, za pośrednictwem Skarbnika,

12)   Składanie przed Walnym Zebraniem Koła oraz Komisją Rewizyjną sprawozdania z rocznej działalności Koła.

§21

Oświadczenie woli w imieniu Koła składają łącznie Prezes Koła z jednym z pozostałych członków Zarządu.

§22

Zarząd podejmuje uchwały w sprawach należących do jego kompetencji  większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków zarządu. W razie równowagi głosów decyduje głos Prezesa Koła.

§23

Do kompetencji Prezesa Koła należy:

1)    kierowanie bieżącą działalnością Koła,

2)    reprezentacja Koła,

3)    organizowanie pracy Zarządu.

§24

Do kompetencji Wiceprezesa Koła należy:

1)    współdziałanie z Prezesem Koła,

2)    zastępowanie Prezesa Koła podczas jego nieobecności.

§25

Do kompetencji Skarbnika Koła należą wszystkie sprawy związane z finansami Koła.

§26

Do kompetencji Sekretarza Koła należy prowadzenie działalności administracyjno ? technicznej Koła.

§ 27

1.   Kontrolę działalności Zarządu i wykonywania jego uchwał oraz wykorzystywania przez niego funduszy sprawuje Komisja Rewizyjna.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby wybierane przez Walne Zebranie spośród wszystkich członków Koła.

3.  Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Zarządu.

4. Działaniami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący wybierany przez pozostałych członków komisji.

5. Kadencja Komisji Rewizyjnej kończy się wraz z końcem kadencji Zarządu.

§ 28

Podczas Walnego Zebrania Koła przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawozdanie z działalności określonej w  § 32 Statutu.

 

IV. OPIEKUNOWIE KOŁA

§29

Opiekuna Koła powołuje i odwołuje Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM, spośród pracowników WPiA UAM na wniosek Zarządu.

§ 30

Zarząd Koła uzgadnia z Opiekunem Koła ważne przedsięwzięcia organizacyjne i plany pracy naukowej.

 

V. FUNDUSZE KOŁA

§ 31

Fundusze Koła mogą być gromadzone i wykorzystywane jedynie zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

2. Fundusze Koła są wykorzystywane do realizacji celów i zadań statutowych Koła, a także wydawaniu publikacji naukowych.

§32

Za prawidłowe wykorzystanie funduszy Koła odpowiedzialny jest Skarbnik.

 

VI. UCHWALANIE I ZMIANA STATUTU

§33

Statut Koła uchwalają założyciele Koła.

§34

Zmian w Statucie Koła dokonuje Walne Zebranie Koła większością 2/3 głosów na wniosek Zarządu lub połowy członków Koła.

 

VII. ROZWIĄZANIE KOŁA

§ 35

Rozwiązanie Koła następuje na wniosek Zarządu lub połowy członków Koła mocą uchwały Walnego Zebrania Koła większością 2/3 głosów.

§36

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.